องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

    รายละเอียดข่าว

โทรสารในราชการจังหวัดสระบุรี
ที่ สบ ๐๐๒๑.๒/ว์ ๓๕๕๐
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง
ข้อความ
ด้วยด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ ๒
(๑๓๘/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 0๕.00 น. แจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ค่อนทางเหนืออย่างช้า ๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ ๒
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ ในช่วงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลาก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกร
ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชน
ระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว
จังหวัดสระบุรี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือ
กับสถานการณ์ (วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง) ในช่วงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์ ดังนี้
๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูสสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสาร
จากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย สถานการณ์ วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง ที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง ตรวจสอบบ้านเรือน
และสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง
และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวัง
ความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
. ประสานและบูรณาการหน่วยงานทหาร เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน
อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถติดตาม
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Twitter : dom saraburi หรือกลุ่ม Line "อุทกภัย/ภัยแล้งสระบุรี" ตาม QR Code
ที่แนบมาพร้อมนี้ หากเกิดสถานการณ์และส่งผลให้เกิดความเสี่ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ให้รายงาน
จังหวัดสระบุรีทราบ ทางโทรศัพท์ ㆍ ๓๖๓๔ 0๗๒๒๕/โทรสาร · ๓๖๓๔ 0๗๒๑ และกลุ่ม Line ดังกล่าวด้วย
๓. สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ดำเนินการด้วย
Axe -
(นายสมภพ สมิตะสิรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ด่วนที่สด
กลุ่ม Line "อุทกภัย/ภัยแล้งสระบุรี    เอกสารประกอบ

แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ