องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

http://www.huaihaenglocal.go.th/fileupload/6150770573.pdf


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

http://www.huaihaenglocal.go.th/fileupload/2566-2570.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

http://www.huaihaenglocal.go.th/fileupload/2566-2570edit1.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

http://www.huaihaenglocal.go.th/fileupload/52566-2570edit2.pdf