องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 


 
  นายนิวัฒน์  กมลเพ็ชร์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง  
   โทร. 082-205-2659
 
 
 
  นางสาวดุจสดี  บัวแพง  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
  โทร. 089-610-6766  


นางสาววนิดา  แดงเพลิง นางแสงเดือน  ตันเรือง นายปิยะเทพ  อาจอาคม
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร. 098-909-8911 โทร. 081-780-3834  โทร. 090-767-3620


นางรัตนาวดี  ทองมี นายนิวัฒน์  กมลเพ็ชร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 โทร. 089-112-1189
 โทร. 082-205-2659