องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
  นายนิวัฒน์  กมลเพ็ชร์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 
 
 
 ว่าง  นางสาวสำลี  ดีดวงพันธ์
นายธราธร ศรีพรมมาตร์
นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
 

นางสาวปุญญพัฒน์  พิชญ์พิสิษฐ์  นางศิริพร  ถากา นางสุมาลี  บดเกต  นางสาวณัทชนันท์ สุมาวัน
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.2
ศพด.รร.วัดห้วยคงคาวราวาส
ศพด.รร.วัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ศพด.รร.บ้านหนองสองห้อง ศพด.รร.วัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)


นางกัลยกร  เทพเจริญบำรุง   
นางปัทมา   กระจง นางสาวธิราภร หมื่นมี
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ศพด.รร.วัดศรัทธาเรืองศรี ศพด.รร.วัดบุรีการาม
ศพด.รร.วัดห้วยคงคาวราวาส