องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นายปิยะเทพ  อาจอาคม  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 
 
  ว่าง  
  นายช่างโยธา  
     
      
นายสมพงษ์  สารีนนท์ 
นางสาวสุทธินี  จันศรีลา นางวราภรณ์  สอาดศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ว่าง
นายวรวิทย์  สุวรรณโชติ
 นายสมนึก  โพธิพรหม
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจดมาตรน้ำ
 พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
 
 
  นายบุญยศ  กุบกระโทก
 
  คนงานทั่วไป