องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางแสงเดือน   ตันเรือง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
 

ว่าง
นางสาวศิรินันท์ วัฒนะไชยศรี
 ว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
      
นางนัทธ์นภัส  สุวรรณทรัพย์  
นางสาวลัขณา  พรมจู นางนิศารัตน์   หมื่นมี
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 
 
  นางสาวพัชรินทร์ คัมภิรานนท์
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้