องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร


 


  นายสมัย  แสงทะตา
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โทร. 093-1857480

  นายไพรวัลย์  แสงจันทร์
นายประมินทร์  สินโพธิ์
นายสมพาน  จิ๋วศรีสวัสดิ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โทร. 083-5079962
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โทร. 081-8534374
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โทร. 086-8353809