องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 

 

 


  ติดตามเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก...
   

วันที่ 19 มกราคม 2566

เวลา 13.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบ...
   

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

เวลา 17.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่...
   

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เวลา 10.00 น

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่ง...

  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบ...
   

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เวลา 17.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้